Razvoj unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske
Projekta
CARDS
Temeljni dokumenti
PIFC u Hrvatskoj
 
 

 Uspostava FMC-a - aktivnosti

 
   
Sustav FMC dužni su uspostaviti svi Korisnici. Dakle, svi proračunski korisnici neovisno o veličini, iznosu sredstava kojima raspolažu ili broju zaposlenika koje imaju dužni su propisati pravila poslovanja i postupke te poduzeti druge mjere kojima će osigurati zakonito i pravilno, ali i ekonomično, efikasno i djelotvorno korištenje sredstava. Uspostava sustava FMC dugotrajan je i složen proces jer ne postoje jednoobrazna organizacijska rješenja koja bi bila primjenjiva za sve proračunske korisnike. Ona ovise o veličini i specifičnostima proračunskog korisnika, poslovnim procesima, rizicima i drugim elementima.
   
Iako su u Republici Hrvatskoj, donošenjem raznih pravilnika i naputaka, propisani određeni poslovni procesi, postojeće stanje nije zadovoljavajuće jer je potrebno propisati i opisati sve poslovne procese. Uz to, za svaki proces treba utvrditi rizike, te kontrole koje je potrebno uspostaviti kako bi se smanjio negativni utjecaj rizika, odnosno osiguralo ostvarenje ciljeva proračunskih korisnika.
   
Kako bi se uspostavio sustav financijskog upravljanja i kontrole potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti:
 
 • Imenovati voditelja za FMC
 • Odlučiti o potrebi imenovanja koordinatora za FMC
 • Osnovati radnu grupu koja će se baviti pitanjem uspostave FMC-a
 • Donijeti Akcijski plan uspostave sustava FMC
 • Sastaviti izjavu o misiji, viziji i ključnim ciljevima proračunskog korisnika
 • Popisati glavne poslovne procese (podprocese), identificirati aktivnosti (OBRAZAC POSLOVNOG PROCESA)
 • Izraditi revizijske tragove – dijagram tijeka
 • Sastaviti knjigu (mapu) procesa
 • Utvrditi rizike na razini aktivnosti, procijeniti rizike i rangirati ih, te odlučiti o odgovoru na rizike, odnosno uspostavi kontrola – upravljanje rizicima
 • Procijeniti komponente unutarnje kontrole (UPITNIK O SAMOPROCJENI)
 • Sastaviti pregled uspostavljenih kontrola
 • Analizirati postojeće i potrebne kontrole, te odlučiti o potrebnim prethodnim kontrolama (financijskom kontroloru) i naknadnim kontrolama
 • Donijeti Akcijski plan za otklanjanje slabosti unutarnjih kontrola
 • Pratiti ostvarenje plana
 • Sastaviti godišnje izvješće o uspostavi FMC-a
     
  Obrazac poslovnog procesa
 35Kb
  Upitnik o samoprocjeni
 99Kb
   
   
Proizlazi da uspostava ovog sustava podrazumijeva sastavljanje izjave o misiji, viziji i glavnim ciljevima proračunskog korisnika. Nakon toga sastavlja se popis i opisa poslovnih procesa koji se odvijaju u proračunskom korisniku s utvrđivanjem ciljeva svakog poslovnih procesa.
   
Zatim je potrebno utvrditi rizike (mogućnost nastanka nekog događaja koji može negativno utjecati na postizanje ciljeva), a nakon toga kontrole koje su potrebne kako bi se nastupanje neželjenih rizika smanjilo na prihvatljivu razinu. Kontrola je svaka radnja koju poduzima čelnik, u cilju smanjenja negativnog učinka rizika i povećanja vjerojatnosti da će se postavljeni ciljevi ostvariti. O oblicima prethodnih i naknadnih kontrola odlučuje čelnik svakog proračunskog korisnika uvažavajući njegove potrebe i posebnosti poslovanja.
   
Odlučujući o načinu uspostavljanja kontrola čelnik može ustrojiti poseban Odjel za FMC. Oni proračunski korisnici kod kojih način poslovanja i financiranja zahtijeva obavljanje većeg broja naknadnih kontrola, odnosno koji trebaju više osoba koje obavljaju naknadnu kontrolu, mogu organizirati poseban odjel za FMC. Odjel za FMC može se organizirati u okviru Tajništva, Uprave za ekonomsko-financijske poslove i slično. Unutar odjela za FMC potrebno je posebno organizirati prethodnu kontrolu, a posebno naknadnu kontrolu poštujući načelo podjele dužnosti.
   
Svi proračunski korisnici trebaju imenovati voditelja sustava FMC. To je dužnosnik (u ministarstvu obično državni tajnik, tajnik ili pomoćnik ministra) koji je zadužen za uspostavu i razvoj sustava FMC. Voditelj sustava FMC je osoba koja treba poduzeti mjere, donijeti odluke kako bi se započelo s popisom poslovnih procesa i njihovim opisom, utvrđivanjem rizika i upravljanja njima te uspostavljanjem potrebnih kontrola.
   
Čelnik može imenovati koordinatora sustava FMC. To je, u pravilu, načelnik koji će na temelju odluke voditelja FMC poduzeti konkretne akcije kako bi se popisali i opisali poslovni procesi, utvrdili rizici koji mogu utjecati na ostvarenje ciljeva poslovnih procesa i uspostavile potrebne kontrole kao odgovor na utvrđene rizike.
   
Čelnik proračunskog korisnika može imenovati osobu, financijskog kontrolora, koja će provoditi prethodne kontrole za one poslovne procese ili transakcije koje su izložene većem riziku ili koje su značajnije za korisnika proračuna. Financijski kontrolor je osoba koja provjerava zakonitost, ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost poslovne transakcije prije izvršenja konačne odluke, zaključenja ugovora ili provođenja neke druge poslovne transakcije.
Dakle, imenovanje financijskog kontrolora samo je jedan od oblika kontrola o čijem imenovanju odlučuje čelnik proračunskog korisnika uvažavajući potrebe i specifičnosti proračunskog korisnika.
   
Uz to čelnik može imenovati i osobe koje će provoditi naknadne kontrole, odnosno kontrole koje se provode nakon okončanja poslovne transakcije.
   
Prema Strategiji razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, svake godine sastavlja se Godišnje izvješće o obavljanju aktivnosti vezanih uz uspostavu i razvoj sustava FMC, što predstavlja odgovornost dužnosnika nadležnog za sustav FMC. Ovim izvješćem opisuju se radnje i mjere poduzete:
 
 • za sustavno praćenje prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, imovine i obveza
 
 • za provjeru:
    - sigurnosti i zaštite imovine (kapital i/ili nekretnine),
- postupaka javne nabave,
- upravljanje projektima.
   
Izvješće se dostavlja Središnjoj harmonizacijskoj jedinicu, odnosno Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u Ministarstvu financija koja sastavlja konsolidirano izvješće o aktivnostima vezanim uz implementaciju i razvoj sustava FMC i dostavlja ga Vladi Republike Hrvatske.
 

 


Zadnja promjena : 28.11.2006.
Važna napomena: Stavovi izneseni na ovim web stranicama ne izražavaju nužno stavove Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.
Webmaster contact
English Back to home page SOFRECO' Europska Komisija